Självbild - handlingsbild & hjärnkartor

den . Träffar: 10030

Vi agerar i enlighet med vår självbild...

I boken Medvetenhet genom Rörelse publicerad 1967 inleder Moshe Feldenkrais med följande ord:

”Vi handlar i enlighet med vår självbild. Jag äter, går, talar, tänker, ser, älskar osv. i enlighet med hur jag känner när jag utför dessa handlingar. Denna vår självbild kommer till oss dels genom arv, dels genom fostran och till en del genom självstudier…”
Och senare
”… Av de tre aktiva faktorer som utformar vår självbild är det endast självstudier som i någon mån ligger i våra händer…”

under rubrik dynamiken i personligt handlande resonerar han:

"Vi talar, rör oss, tänker och känner var och en på ett sätt som skiljer sig från den andre enligt den bild som formats utifrån livserfarenhet. Vi måste förändra självbilden för vår inre syn för att handla på något annat sätt. Vad som menas här är en dynamisk förändring av vårt beteende och inte ett utbyte av en handling mot en annan. Förändringen i dynamiken av handlingarna förklaras med en ändring av självbilden, en förändring av de olika motivationerna och mobiliseringen av alla de kroppsdelar som deltar i utförandet.

Dessa förändringar är de som kräver skillnader i en viss handling när den utförs av var och en (t.ex. skillnader i handstil, i uttal osv.)

Det är kring dessa ”självstudier” som feldenkraisprocessen kretsar – men det faktum att självbilden eller kanske i plural självbilder ligger till grund för agerande och handling och vad det innebär är inte helt självklart och enkelt att förstå. Utifrån detta blir det övergripande temat för ATM undervisningen ht 2017 ett förtydligande av idén att ” vi agerar utifrån vår självbild ” 

Vad betyder begreppet ”självbild” i allmänhet och vad innebär det utifrån ett feldenkraisperspektiv i synnerhet. 

Feldenkraispedagog Elisabeth Beringer i Berkley är en av grundarna och drivkrafterna bakom Feldenkrais Resources. I Selfimaging har hon skrivit om ett av de centrala begreppen i det pedagogiska förhållningssättet, självbilden eller att självbilda. PDF[+]

Hon resonerar om hur kommunikationen och lärandet fokuserar kring detta självklara men ändå undflyende begrepp. Artikeln i fråga publicerades i tidskriften THE FELDENKRAIS JOURNAL, No.13. Jag har författarens tillstånd att publicera här på somatik.se. Respektera copyright och använd den enbart för privat bruk.

 

 

Den är publicerad på somatik.s

Tags: Feldenkraisböcker Begrepp