Två & tre dimensionell perception (varseblivning) - några experiment

den . Träffar: 13290

Två filmer för att förstå en forskargärning & upptäckter om som är väsentliga för människans upplevelse av omvärlden och hur vi agerar i den.

Gunnar Johansson (1911–1998) var verksam som professor i psykologi vid Uppsala universitet under åren 1956-77.
På fyrtiotalet bedrev han studier vid Stockholms universitet för David Katz Länk[+] som stod gestaltterapin nära, och påbörjade en forskarkarriär som under de närmaste decennierna skulle göra honom till en internationellt välkänd perceptionsforskare. Han hade samröre med Karl Pribram och befinner sig i en forskarkrets som är väsentlig för förståelsen av feldenkraismetodens utformning och praktik. Här är hans dödsruna. Länk[+]

Tag dig tid att titta på dessa två YouTube filmer som på ett pedagogiskt sätt belyser hur vi uppfattar två & tre dimensionell rörelse. De tio punkterna som omtalas i filmerna ska sättas i samband med de fem grundläggande linjerna

"This movie was produced in 1971 by James Maas, then at Cornell University, and demonstrates some of the work of the Swedish Psychologist Gunnar Johansson. Part one is about the perceptual organization of simple movements in the image plane. Search for part 2 to see more. 

 

Johansson: Motion Perception part 1 Länk[+]   7,16 min

"This movie is the second of two short movies produced in 1971 by James Maas, then at Cornell University. It demonstrates some of the work of the Swedish experimental psychologist Gunnar Johansson. Johansson is mainly known for his seminal work on biological motion perception, but his interests were much broader. Part 2 is concerned with motion in three-dimensional space (rather than motion restricted to the image plane)."

Johansson: Motion Perception part 2   Länk[+]  10,54 min

Här en artikel som sätter Gunnar Johansson i relation till den för feldenkrais viktiga Karl Pribram PDF[+]

 

 

__________________________________________________________________________________

Translation to English - for the links look in the original article!

Two & three-dimensional perception (perception) - some experiment

Two films in order to understand a research career and discoveries about what is essential to human experience of the outside world and how we act in it.

Gunnar Johansson (1911-1998) was employed as a professor of psychology at Uppsala University in the years 1956-77.

In the 1940s, he studied studies at Stockholm University for David Katz Link [+] who was close to the Gestalt therapy and began a research career that in the next few decades would make him an internationally renowned perception researcher. He interacted with Karl Pribram and is active in a research circle that is essential for understanding the Feldenkrais method's design and practice. Here is his obituary. Link [+]

Take a moment to watch these two YouTube movies, which in an educational way illustrate how we perceive two & three-dimensional movements. The ten points mentioned in the films should be put in connection with the five basic lines.

"This movie was produced in 1971 by James Maas, then at Cornell University, and demonstrates some of the work of the Swedish psychologist Gunnar Johansson. Part one is about the perceptual organization of simple movements in the image plane. Search for part 2 to see more.
Johansson: Motion Perception part 1 Link [+] 7.16 min

""This movie is the second of two short movies produced in 1971 by James Maas, then at Cornell University. It demonstrates some of the work of the Swedish experimental psychologist Gunnar Johansson. Johansson is mainly known for his seminal work on biological motion perception, but his interests were much broader. Part 2 is concerned with motion in three-dimensional space (rather than motion restricted to the image plane)."

Johansson: Motion Perception part 2 Link [+] 10.54 min

Here is an article that puts Gunnar Johansson in relation to the feldenkrais important neuroscientist Karl Pribram PDF [+]

 

 

 

 

 

Tags: Begrepp